Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


Algemene Voorwaarden

Voorwaarden
Deze website wordt bijgehouden en beheerd door MEDtalks Netherlands B.V. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site en zien niet op de verkoop van producten. De inhoud van deze site is slechts bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts of apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. De inhoud ven hetgeen wordt verteld en/of bediscussieerd op deze website en in de individuele video’s zijn de mening van de individuele personen die dit onder woorden brengen. Deze mening is niet noodzakelijker wijs de mening van MEDtalks of van haar contractpartijen en vallen onder verantwoordelijkheid van de individuele personen. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts en pas nooit zelfstandig uw medicatie aan. Deze publicatie is slechts een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen.

Toegang
Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat gebruiker instemt met deze voorwaarden. Gebruik van deze site is slechts toegestaan onder deze voorwaarden. MEDtalks behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment te wijzigen, aan te vullen, of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook. Het is niet toegestaan voor niet BIG registreerden om het gedeelte van de website te bezoeken die gericht is op medische professionals.

Informatie op de website
MEDtalks doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze site, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.
Deze site kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door MEDtalks gecontroleerd. MEDtalks en haar contractpartijen wijzen dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade uit. Het gebruik van een link gebeurt geheel op eigen risico.
De informatie die op deze site geboden wordt vormt geen aanbod of offerte voor de aankoop of verkoop van, dan wel de handel in of enige andere transactie in aandelen van sponsoren van deze website. Investeerders dienen bij het maken van investeringsbeslissingen niet af te gaan op de informatie van deze site.

Privacy
Voor MEDtalks is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt MEDtalks in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. MEDtalks slaat uw gegevens alleen op indien u deze aan ons verstrekt. MEDtalks deelt deze informatie niet met derden en zal deze ook niet voor marketingdoeleinden gebruiken, behalve wanneer u daar expliciet toestemming voor geeft. Kijk voor meer gedetailleerde informatie bij onze Privacy Policy.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze site behoren aan MEDtalks, tenzij expliciet anders is vermeld. Alle voorkomende merken zijn eigendom van MEDtalks of van contractpartijen van MEDtalks. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van MEDtalks worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is slechts bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van MEDtalks vereist.

Aansprakelijkheid
MEDtalks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal MEDtalks aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van MEDtalks. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van MEDtalks te allen tijde beperkt zijn tot het vergoeden van directe schade.

Algemeen
MEDtalks behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging op elk moment deze voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in werking. Gebruikers van deze site zijn gebonden door dergelijke wijzigingen en dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen, dient hij het gebruik van deze site te staken. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. Deze site met internetadres www.medtalks.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Door gebruik te maken van deze site komen gebruiker en MEDtalks met elkaar overeen dat alle geschillen betreffende het gebruik van deze site in elk opzicht onderworpen zijn aan, en geïnterpreteerd dienen te worden aan de hand van de Nederlandse wet- en regelgeving. Alle geschillen tussen MEDtalks en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.